naslov3png

 

ORTOFOTO NAČRT VISOKE LOČLJIVOSTI

Eden izmed produktov zajema iz zraka je georeferenciran digitalni ortofoto načrt, ki združuje lastnosti kakovostnih fotografij (v smislu vsebine) in načrta (v metričnem smislu). Oboje predstavlja idealno podlago za prostorsko planiranje.


3D OBLAK TOČK

S kakovostno programsko opremo obdelamo prekrivajoče se fotografske posnetke in kot rezultat pridobimo merski model zajetega terena v obliki visoko podrobnega, detajlno bogatega oblaka točk. Vsaka točka ima poleg prostorskih koordinat (X,Y,Z) definirano tudi barvo, ki je enaka barvi v naravi. Število točk je odvisna od vaših želja in potreb.


DIGITALNI MODELI

Izhodišče za pripravo digitalnega modela predstavlja 3D oblak točk, na katerega se z ustrezno programsko opremo napnejo ploskve. Glede na vaše želje in potrebe lahko izbirate med različnimi modeli, ki se razlikujejo glede na filtriranje 3D oblaka točk. Izbirate lahko med digitalnim modelom površja (vključuje poleg reliefa še vegetacijo), digitalni model reliefa (zgolj relief, brez vegetacije), digitalni model višin (pravilna oz. nepravilna mreža višinskih vrednosti), itd.


IZRAČUN VOLUMNOV

Na podlagi cikličnega zajema podatkov (zajem podatkov iz različnih časovnih  obdobij), lahko z visoko natančnostjo določimo spremembe v okolju. Izračuni se vršijo s primerjavo 3D oblaka točk, kateremu se doda časovna komponenta. Spremembe lahko definiramo v obliki sprememb volumnov  (izkopi, nasip,izračuni masnih bilanc,…) in površin (primerjava pozidanega in nepozidanega območja). Kot rezultat vam pripravimo elaborat, ki vključuje izračune, oceno natančnosti in certifikat izmere. V dogovoru z vami, vam lahko poleg meritev izvedemo simulacijo predvidenega posega in vam tako omogočimo stroškovno oceno predvidenega posega.


KULTURNA DEDIŠČINA

Ena izmed prednosti zajema iz zraka, v primerjavi s »klasično« geodezijo,  je brezkontaktni zajem podatkov. Kot rezultat zajema predstavlja detajlno bogat oblak točka, na podlagi katerega izdelamo matrični model objekta, na katerega lahko »napnemo« ortofotoposnetke. Tako predstavljeni objekti predstavljajo idealno osnovo za rekonstrukcije, sanacije in nadgradnje obstoječih objektov.


POPLAVNA OBMOČJA

Na podlagi zajema podatkov in izdelave 3D modela terena, lahko izvedemo simulacijo obsežnosti morebitnih poplavnih območij.


 

AGEA Inženiring d.o.o.
Tavčarjeva ulica 18
4220 Škofja Loka
T: 01/256 45 60
M: 040/575 962
E: info@agea.si