glava-crta_2png

 

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Naše geodetsko podjetje je specializirano za izvajanje del s področja inženirske geodezije. Poleg usposobljenega kadra uporabljamo najsodobnejše precizne inštrumentarije, ki omogočajo izvajanje najzahtevnejših nalog. Prisotni smo v fazi projektiranja, v smislu zagotovitve podlog (geodetskih načrtov, topografskih načrtov, tematskih kart,..) in vzpostavitve kakovostne geodetske mreže. V fazi izgradnje izvajamo prenos projektirane situacije v naravo t.i. zakoličenje objektov v naravo. Po končani izgradnji, na podlagi meritev, izvedemo skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, izdela se posnetek novozgrajenega stanja. V primeru zahtevnejših objektov, je v dogovoru z naročnikom možno spremljanje morebitnih premikov oz. deformacij.


 

VZPOSTAVITEV MREŽE

Vzpostavitev kakovostne geodetske mreže predstavlja eno najpomembnejših nalog inženirske geodezije. Saj le kakovostna geodetska mreža omogoča zagotovitev enake metrične osnove v fazi projektiranja in nato v fazi izgradnje. Poleg preciznih meritev izvajamo tudi trajnostno stabilizacijo geodetskih točk, ki zagotavlja obstoj mreže tudi po končanih gradbenih delih.


GEODETSKI NAČRT

Osnova vsake projektne dokumentacije je izdelava podloge oz. geodetskega načrta. Le kakovosten geodetski načrt omogoča kakovostno izdelavo projektne dokumentacije. Česar se dobro zavedamo v našem podjetju, zato poleg »klasičnih« meritev dejanskega terena, izvajamo tudi meritve iz zraka s pomočjo brezpilotnega helikopterja. Na podlagi kakovostnih fotografij iz zraka izdelamo detajlno bogat oblak točk, ki omogoča v kombinaciji s klasičnimi meritvami terena, kakovostno izdelavo geodetskega načrta.


ZAKOLIČENJE OBJKETA

Zakoličenje objekta je v skladu z Zakonom o graditvi objektov prenos tlorisa zunanjega oboda projektiranega oz. načrtovanega objekta na teren. Pri zakoličenju objekta označimo karakteristične točke objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Zakoličenje objekta se lahko na podlagi dogovora z naročnikom izvede v dveh delih, in sicer zakoličba za potrebe grobih del (izkop gradbene jame) in  zakoličba za potrebe izgradnje.


MERITVE PREMIKOV IN DEFORMACIJ

Vsi premiki in deformacije, ki se dogajajo, tako na naravnih, kot tudi umetnih objektih so posledica nekega procesa. Proces lahko opredelimo kot neko fizično oz. dinamično dogajanje na objektu oz. njegovi okolici. Premike in deformacije objektov določamo na osnovi izbranih karakterističnih geodetskih točkah na objektu in njegovi okolici. Na podlagi preciznega cikličnega snemanja (v različnih časovnih obdobjih) lahko opredelimo morebitne spremembe na opazovanem objektu.


AGEA Inženiring d.o.o.
Tavčarjeva ulica 18
4220 Škofja Loka
T: 01/256 45 60
M: 040/575 962
E: info@agea.si