glava-crta_1png

 

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB:


V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb. Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje. Sestavni del elaborata je vprašalnik, s katerim se pridobijo podatki za stanovanjske in nestanovanjske stavbe.


Potek vpisa stavbe v kataster stavb:

Postopek vpisa stavbe v kataster stavb se izvede na zahtevo: investitorja gradnje, lastnika parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnika stavbne pravice, lastnika stavbe ali dela stavbe, uporabnika stavbe ali dela stavbe ali upravnika stavbe. Po prejetju naročila geodetsko podjetje izvede meritve na objektu, ter preveri, če je zemljišče pod stavbo evidentirano skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin. V primeru, da objekt ni vrisan skladno z zakonodajo, se postopek razširi še na evidentiranje zemljišča pod stavbo. Geodetsko podjetje izdela elaborat in ga predstavi vsem lastnikom dela stavbe. Tako izdelan elaborat se preda naročniku oz. v primeru pooblastila ga geodetsko podjetje odda na pristojno geodetsko upravo. Kopija celotnega elaborata se preda naročniku storitve.


Kdaj je smiselno naročiti vpis stavbe v kataster stavb:

  • Skladno z zakonodajo je investitor dolžan, da v 30 dneh po opravljenih vseh gradbenih delih na objektu vloži na Geodetsko upravo zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb;
  • Pri zahtevi za določitev hišne številke je lastnik dolžan da najkasneje v 3 mesecih vloži na Geodetsko upravo zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb;
  • Pogoj za vzpostavitev etažne lastnine (vpis stavbe v zemljiško knjigo) je vpis stavbe v kataster stavb;
  • Pri pravnih poslih je smiselno predhodno vpisati objekt v zemljiško knjigo, ki pa je mogoč le, če je predhodno izdelan vpis stavbe v kataster stavb;
HIŠNA ŠTEVILKA:


Pridobitev hišne številke je močno povezana s postopkom vpisa stavbe v kataster stavb. Zato je potrebno pri zahtevi za določitev hišne številke na Geodetski upravi poleg zahteve priložiti tudi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.


Potek pridobitve hišne številke:

Hišna številka se pridobi na podlagi zahteve, ki jo poda lastnik oz. investitor gradnje. Pri čemer ima predlagatelj možnost, da zahtevek vloži sam na Geodetski upravi, pri tem ga bo Geodetska uprava pozvala, da v roku 3. mesecev priloži še elaborat za vpis stavbe v kataster stavb in elaborat evidentiranja zemljišča pod stavbo, lahko pa pooblasti geodetsko podjetje, da v njegovem imenu vloži zahtevo za določitev hišne številke, pri tem bo geodetsko podjetje izdelalo še elaborat za vpis stavbe v kataster stavb in elaborat za evidentiranje zemljišča pod stavbo.


AGEA Inženiring d.o.o.
Tavčarjeva ulica 18
4220 Škofja Loka
T: 01/256 45 60
M: 040/575 962
E: info@agea.si