glava-crta_1png

 

UREDITEV MEJE

Postopek ureditve meje pomeni vzpostavitev obstoječe meje parcel po podatkih in evidencah zemljiškega katastra. Postopek ureditve meje se lahko izvede kot samostojni postopek ali kot predhodni postopek za parcelacijo ali izravnavo meje. Rezultat tehničnega postopka ureditve meje je označitev meje v naravi (z mejniki) in elaborat ureditve meje.


Potek tehničnega postopka ureditve mej:

Na podlagi naročila geodetsko podjetje pridobi vse podatke o predhodnih meritvah na Geodetski uprav RS za dotično parcelo. Na podlagi tako pridobljenih podatkov in predhodnih meritev na terenu geodetsko podjetje razpiše mejno obravnavo, na katero so pisno povabljeni vsi mejaši, katerih meja se dotika. Na vabilu sta navedena datum in čas mejne obravnave, ki sta usklajena z naročnikovimi željami. Na mejni obravnavi geodet pokaže t.i. predlagano mejo (katastrsko mejo) po podatkih zemljiškega katastra. Vsem navzočim je dana možnost izraziti strinjanje oz. nestrinjanje s predlagano mejo, kar se zapiše tudi v zapisnik, ki je sestavni del elaborata. V primeru, da se s predlagano mejo navzoči strinjajo, se le ta označi z mejniki. Po končani mejni obravnavi se v pisarni izdela elaborat in se ga preda naročniku oz. v primeru pooblastila ga geodetsko podjetje odda na pristojno geodetsko upravo. Kopija celotnega elaborata se preda naročniku storitve.


Kdaj je smiselno naročiti uredite meje:

 • ko lastnik parcele ne pozna poteka meje v naravi;

 • ob gradnji objektov oz. ograj, s tem se izognemo morebitnim sporom;

 • ob nakupu parcele, posebno v primeru, ko je cena vezana na m2. Saj je lahko podatek o površini neurejene meje parcele bistveno drugačen od dejanske površine parcele v naravi. To je posledica, da so se v preteklosti parcelne meje določile s slabšo natančnostjo, kar se lahko odrazi tudi v spremembi površine kar za nekaj 10m2.PARCELACIJA


Postopek parcelacije pomeni združitev ali delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice in drugih stvarnih pravic. Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Pogoj za evidentiranje delitve parcel je, da je meja oz. del meje, katere se dotika parcelacijska meja, urejena. V primeru, da obstoječa meja ni urejena, se lahko postopek ureditve meje in parcelacije izvede istočasno v enotnem elaboratu.


Potek evidentiranja parcelacije:

Postopek parcelacije se izvede na zahtevo lastnika oz. v primeru solastnine je potrebno soglasje vseh lastnikov, lahko se pa izvede tudi na zahtevo druge osebe, ki ima po zakon pravico zahtevati parcelacijo.

V primeru naročila združitve parcel geodetsko podjetje na zemljiški knjigi preveri pravno stanje parcel. V kolikor je pravno stanje enako, se izdela elaborat združitve parcel, kjer so navedene nove parcelne številke z novim površinami. Tako izdelan elaborat se preda naročniku oz. v primeru pooblastila ga geodetsko podjetje odda na pristojno geodetsko upravo. Kopija celotnega elaborata se preda naročniku storitve.

V primeru naročila delitve parcel geodetsko podjetje preveri, ali je izpolnjen pogoj urejenosti mej, katerih se dotika parcelacijska meja. V primeru, da meje še niso urejene, se postopek parcelacije razširi še na postopek ureditve meje, v nasprotnem primeru, geodetsko podjetje pisno obvesti vse mejaše o postopku parcelacije v naravi. V obvestilu sta navedena datum in ura parcelacije v naravi. Na terenu se z mejniki označi parcelacijska meja. V pisarni se izdela elaborat delitve parcel, kjer so navedene nove parcelne številke z novim površinami. Tako izdelan elaborat se preda naročniku oz. v primeru pooblastila ga geodetsko podjetje odda na pristojno geodetsko upravo. Kopija celotnega elaborata se preda naročniku storitve.


Kdaj je smiselno naročiti uredite meje:

 • ob prodaji dela parcele;

 • delitev nepremičnin v postopku dedovanja oz. darilnih pogodb;

 • vris prometne infrastrukture (poti, cest) v zemljiški kataster.
 • IZRAVNAVA MEJE


 • Izravnava meje predstavlja postopek spreminjanja urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje in se pri tem površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor 5 odstotkov površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne več kakor 500 m2.


 • Potek izravnave meje:

  Postopek izravnave meje se izvede na zahtevo lastnika oz. v primeru solastnine je potrebno soglasje vseh lastnikov. Na podlagi naročila geodetsko podjetje preveri, ali je izpolnjen pogoj urejenosti mej, katerih se dotika izravnana meja. V primeru, da meje še niso urejene, se postopek izravnave razširi še na postopek ureditev meje, v nasprotnem primeru, geodetsko podjetje pisno obvesti vse mejaše o postopku izravnave meje v naravi. V obvestilu sta navedena datum in ura izravnave meje v naravi. Na terenu se z mejniki označi izravnana meja, pri čemer lastniki parcel v postopku podajo izjavo o strinjanju z izravnavo meje. V pisarni se izdela elaborat izravnave meje, kjer so vrisane spremenjene meje parcel, ter izračunane nove površine parcel. Tako izdelan elaborat se preda naročniku oz. v primeru pooblastila ga geodetsko podjetje odda na pristojno geodetsko upravo. Kopija celotnega elaborata se preda naročniku storitve.


 • Kdaj je smiselno naročiti parcelacijo:

  • ko dejansko stanje v naravi ne odraža stanja v zemljiškem katastru (primer: ograja v naravi ne poteka po katastrski meji, hkrati se pa mejaša s potekom ograje v naravi strinjata
  EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO


  Zemljišče pod stavbo se v zemljiškem katastru evidentira v postopku evidentiranja zemljišča pod stavbo. Definicija zemljišča pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. Evidentiranje zemljišča pod stavbo je za novogradnje, na podlagi Zakona o graditvi objektov, obvezujoče.


  Potek evidentiranja zemljišča pod stavbo:

  Postopek evidentiranja zemljišča pod stavbo se izvede na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice, investitorja, lastnika stavbe ali dela stavbe ali upravnika stavbe. Po prejetju naročila geodetsko podjetje opravi meritve objekta na terenu, ter s tem določi koordinate preseka objekta s terenom. Po končanih meritvah se izdela elaborat evidentiranja zemljišča pod stavbo, kjer je določi površina zemljišča, ki ga objekt zaseda. V primeru objekta enega lastnika in enega dela stavbe je poleg elaborata evidentiranja zemljišča pod stavbo potrebno izdelati še elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.


  Kdaj je smiselno naročiti evidentiranje zemljišča pod stavbo:

  • po končani gradnji objekta (istočasno, ko se naroči hišno številko);
  • ko želimo obstoječe objekte vpisati v zemljiško knjigo;


  AGEA Inženiring d.o.o.
  Tavčarjeva ulica 18
  4220 Škofja Loka
  T: 01/256 45 60
  M: 040/575 962
  E: info@agea.si